Fundargerð 126. þingi, 91. fundi, boðaður 2001-03-15 23:59, stóð 13:36:52 til 17:59:53 gert 15 18:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

91. FUNDUR

fimmtudaginn 15. mars,

að loknum 90. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[13:38]


Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja, 3. umr.

Stjfrv., 520. mál. --- Þskj. 889.

Enginn tók til máls.

[13:39]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 890).

[Fundarhlé. --- 13:39]

[13:46]

Útbýting þingskjals:


Almannatryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 541. mál (tekjutrygging ellilífeyrisþega). --- Þskj. 843, nál. 886 og 888, brtt. 887.

[13:46]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framboð á leiguhúsnæði, fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 512. mál. --- Þskj. 806.

[14:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda, fyrri umr.

Stjtill., 483. mál. --- Þskj. 769.

[16:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 17:41]

[17:53]

Útbýting þingskjala:


Almannatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 541. mál (tekjutrygging ellilífeyrisþega). --- Þskj. 843, nál. 886 og 888, brtt. 887.

[17:54]


Framboð á leiguhúsnæði, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 512. mál. --- Þskj. 806.

[17:58]


Langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda, frh. fyrri umr.

Stjtill., 483. mál. --- Þskj. 769.

[17:59]

Út af dagskrá voru tekin 5.--13. mál.

Fundi slitið kl. 17:59.

---------------