Sala Landssímans

Miðvikudaginn 30. janúar 2002, kl. 13:50:42 (3770)

2002-01-30 13:50:42# 127. lþ. 65.94 fundur 294#B sala Landssímans# (umræður utan dagskrár), samgrh. (svar)
[prenta uppsett í dálka] 65. fundur, 127. lþ.

[13:50]

Samgönguráðherra (Sturla Böðvarsson):

Herra forseti. Vegna þeirrar umræðu sem hér fer fram í dag utan dagskrár um sölu Landssíma Íslands hf. vil ég í stuttu máli rifja upp helstu staðreyndir málsins.

Alþingi samþykkti sölu á hlut ríkisins í Símanum 19. maí á síðasta ári. Sala Símans er í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar að halda áfram að einkavæða ríkisfyrirtæki. Þess vegna segi ég nú, líkt og ég gerði við umræðuna um sölu Símans í þinginu í fyrravor: Það er ekki aðeins eðlilegt heldur beinlínis nauðsynlegt að ríkið gefi einstaklingum og félögum færi á að eignast hlut í Símanum og verða þátttakendur í að starfa á fjarskiptamarkaði. Framkvæmdanefnd um einkavæðingu hefur unnið að sölu hlutafjár í Símanum. Ákveðið var að salan færi fram í áföngum en þannig er auðvelt að bregðast við stöðu á markaði eins og raun hefur orðið. Öllum er ljóst að þróunin á hlutabréfamarkaði hefur orðið önnur en vænst var þegar söluferlið hófst.

Rík áhersla var lögð á að í fyrsta áfanga yrði selt í áskrift til almennings, ákveðinn hlutur boðinn starfsmönnum til kaups og ákveðinn hlutur yrði seldur í tilboðssölu. Almenn áskriftasala og tilboðssala fór fram í september sl. Tæplega 2.000 einstaklingar skráðu sig fyrir hlut í fyrirtækinu og rúmlega 600 starfsmenn. Þá bárust 19 tilboð í tilboðssölunni.

Í öðrum áfanga sem hófst sl. sumar var ákveðin sala til kjölfestufjárfestis. Alls bárust yfirlýsingar frá 17 fjárfestum sem lýstu sig tilbúna til þess að gera tilboð í 25% hlut. Tilboð bárust frá sjö bjóðendum sem voru samþykktir. Á meðal þeirra eru sum öflugustu síma- og fjarskiptafyrirtæki í Evrópu. Í desember rann út frestur til að skila inn gildandi tilboði í Símann. Frá því að tilboðin bárust hefur verið farið yfir innihald þeirra í samráði við ráðgjafa einkavæðingarnefndarinnar. Ákveðið var að ganga til viðræðna við TDC í Danmörku. Þær viðræður standa nú yfir og er ekki hægt að greina frekar frá þeim að svo komnu máli eins og hv. þingmenn hljóta að skilja.

Varðandi þá spurningu þingmannsins að hvaða marki íslensk stjórnvöld geti gefið skuldbindingar um að gjaldskrá fyrirtækisins hækki ekki er það eitt að segja að á þessum markaði ríkir samkeppni þar sem lykillinn að árangri er að bjóða þjónustu á betra verði en samkeppnisaðilinn. Síminn hefur sýnt það í gegnum árin, m.a. í opinberum samanburði milli OECD-ríkjanna, að verðlagningu hans hefur verið stillt í hóf. Ég vil af þessu tilefni árétta að Síminn er í dag á samkeppnismarkaði og þó svo að kjölfestufjárfestir komi að fyrirtækinu verður fyrirtækið að semja sig að þeim reglum sem fjarskipta- og samkeppnislög setja okkur. Og það er hlutverk samkeppnisyfirvalda og Fjarskiptastofnunar að sjá til þess að eðlilegar samkeppnisreglur verði í heiðri haldnar.

Síminn er traust og öflugt fyrirtæki sem veitir þjónustu um allt land og mun að sjálfsögðu gera það áfram þó að hluthöfum fjölgi frá því sem nú er. Starfsleyfið er gefið út með ströngum skilyrðum um þjónustu og hin framsækna fjarskiptalöggjöf mun tryggja hagsmuni símnotenda á Íslandi. Auk þess verður að gera ráð fyrir að fyrirtæki líkt og hið umtalaða Lína.Net muni tryggja hagsmuni símnotenda í landinu með öflugri samkeppni og þjónustu. Ég geri ekki ráð fyrir að starfsemi Línu.Nets hafi farið fram hjá þingmönnum, hvað þá borgarfulltrúum Vinstri grænna sem nú standa í því að selja Perluna og hafa hlutafélagavætt félagsíbúðakerfið í borginni. (Gripið fram í.)

Þingmaðurinn gerir tilraun til þess að draga kjarkinn úr ríkisstjórninni og fullyrðir að mikil andstaða sé við sölu hlutabréfa Símans og það eigi að hætta við. Hann vill að við gefumst upp. Enda þótt um stund blási á móti, hv. þingmenn, í einkavæðingunni munum við halda okkar striki þrátt fyrir nöldur stjórnarandstöðunnar.

Ríkisstjórnin gaf almenningi færi á á kaupa hlut í Símanum á hagstæðum kjörum sem á þriðja þúsund manns notfærðu sér. Aðalástæða þess að hægt hefur gengið að selja ráðandi hlut í Símanum er fyrst og fremst og eingöngu vegna þess að einkavæðingarnefndin hefur viljað vanda það verk og tryggja hagsmuni ríkisins. Ég vænti þess að stjórnarandstaðan sé ekki á móti því.

Að lokum vil ég minna á að síma- og internetsnotkun á Íslandi er með því mesta sem þekkist í veröldinni. Ástæður eru lágt verð og mikil útbreiðsla. Það skapar okkur mjög mikilvæg tækifæri til framtíðar.