Fjarvistarleyfi 127. þingi, 75. fundi 12., gert 13 8:13

Jóhanna Sigurðardóttir, 5. þm. Reykv.,

Jónína Bjartmarz, 16. þm. Reykv.,

Kristján L. Möller, 3. þm. Norðurl. v.,

Páll Pétursson félmrh.,

Sólveig Pétursdóttir dómsmrh.,

Sturla Böðvarsson samgrh.