Útbýting 127. þingi, 75. fundi 2002-02-12 13:31:15, gert 13 8:13

Fjárveitingar til háskóla, 219. mál, svar menntmrh., þskj. 781.

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land, 477. mál, svar dómsmrh., þskj. 779.

Grænmeti og kjöt, 497. mál, fsp. ÞBack, þskj. 787.

Húðflúrsmeðferð eftir brjóstakrabbamein, 500. mál, fsp. ÁRJ, þskj. 790.

Kostnaður við verðmerkingu á tóbaki, 496. mál, fsp. RG, þskj. 786.

Nýting afla af fullvinnsluskipum, 411. mál, svar sjútvrh., þskj. 732.

Úrbætur í fjarskiptamálum á Norðausturlandi, 498. mál, fsp. SJS, þskj. 788.

Útibú Matra á Ísafirði, 499. mál, fsp. JB, þskj. 789.

Varnir gegn landbroti, 504. mál, stjfrv. (landbrh.), þskj. 796.

Verðmyndun á kindakjöti, 495. mál, fsp. SJóh, þskj. 785.

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal, 503. mál, stjfrv. (iðnrh.), þskj. 795.