Útbýting 127. þingi, 75. fundi 2002-02-12 15:29:19, gert 13 8:13

Eldi og heilbrigði sláturdýra, 505. mál, stjfrv. (landbrh.), þskj. 797.

Varnir gegn mengun sjávar, 501. mál, frv. EKG og KPál, þskj. 791.