2002-03-07 13:57:33# 127. lþ.#F 91.#2. fundur. Póstþjónusta., til 13:58:01| A gert 19 11:27
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 127. lþ.

Póstþjónusta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 168. mál (heildarlög). --- Þskj. 875.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:57]

Frv. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HGJ, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KVM, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb.

2 þm. (KolH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

30 þm. (ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DO, EMS, GÁS, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, KF, KLM, LMR, MF, ÓÖH, PP, RG, SF, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.