2002-03-07 14:10:12# 127. lþ.#F 92.#4. fundur. Endurskoðendur., til 14:10:24| A gert 8 8:17
[prenta uppsett í dálka] 92. fundur, 127. lþ.

Endurskoðendur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 370. mál (EES-reglur). --- Þskj. 566 (með áorðn. breyt. á þskj. 871).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:10]

Frv. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HGJ, HjÁ, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KVM, KÓ, KolH, KHG, KPál, LB, MS, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

23 þm. (ArnbS, ÁSJ, BH, EMS, GunnB, HBl, ÍGP, JÁ, JB, KF, KLM, LMR, MF, ÓÖH, PP, RG, SF, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, ÖS) fjarstaddir.