2002-03-20 14:03:35# 127. lþ.#F 100.#5. fundur. Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl., til 14:05:20| A gert 20 17:17
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 127. lþ.

Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 385. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 639, nál. 919 og 968.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:03]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 919 samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, DrH, EMS, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, ÍGP, JÁ, JónK, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, PHB, RHák, SI, SAÞ, SF, SP, SÓ, StB, TIO, VS.

16 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, DLH, GÖ, JóhS, JB, KVM, KolH, KLM, RG, SJóh, SJS, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

19 þm. (DO, EOK, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, JBjart, LMR, MF, ÓÖH, PP, SvanJ, VE, VÞV, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, DrH, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, ÍGP, JónK, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PHB, RHák, SI, SAÞ, SF, SP, SÓ, StB, TIO, VS.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, DLH, EMS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, KLM, LB, RG, SJóh, SJS, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

19 þm. (DO, EOK, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, JBjart, LMR, MF, ÓÖH, PP, SvanJ, VE, VÞV, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

3.--24. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DLH, DrH, EMS, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, HÁs, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, PHB, RHák, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SÓ, StB, SvH, TIO, VS, ÞSveinb.

5 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

19 þm. (DO, EOK, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, JBjart, LMR, MF, ÓÖH, PP, SvanJ, VE, VÞV, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.