2002-04-04 14:12:25# 127. lþ.#F 109.#2. fundur. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., til 14:14:06| A gert 5 8:15
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur, 127. lþ.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 704. mál (bensín). --- Þskj. 1123, nál. 1124, brtt. 1125.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:13]

Brtt. 1125 felld með 29:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, VS, VE, ÞKG.

3 þm. (GAK, KVM, SvH) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BBj, DO, GÁS, GunnB, JóhS, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, SF, StB, TIO) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.