2002-04-05 14:43:50# 127. lþ.#F 112.#1. fundur. Kosningar til sveitarstjórna., til 14:44:19| A gert 6 8:35
[prenta uppsett í dálka] 112. fundur, 127. lþ.

Kosningar til sveitarstjórna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 550. mál (erlendir ríkisborgarar o.fl.). --- Þskj. 863.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:44]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GAK, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JB, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, MS, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, VS, VE, ÞBack, ÖJ.

28 þm. (ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EKG, GuðjG, GÁS, GÖ, GunnB, HGJ, JÁ, JónK, JBjart, KF, KolH, LMR, LB, MF, ÓÖH, SJóh, SvanJ, SvH, TIO, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.