2002-04-05 14:53:48# 127. lþ.#F 112.#5. fundur. Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika., til 14:57:45| A gert 6 8:35
[prenta uppsett í dálka] 112. fundur, 127. lþ.

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika, frh. 2. umr.

Frv. VE o.fl., 705. mál (framlenging ábyrgðar). --- Þskj. 1129, nál. 1131, brtt. 1132.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:55]

Brtt. 1132 felld með 27:11 atkv. og sögðu

 já:
EMS, GE, GAK, JÁ, JóhS, KVM, KLM, MF, PHB, RG, ÞSveinb.
nei:
ArnbS, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, GHH, GHall, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, SI, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

25 þm. (ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, GuðjG, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HGJ, JónK, JBjart, KF, KolH, LMR, LB, ÓÖH, SJóh, SvanJ, SvH, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GAK, GHall, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JB, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, RG, SI, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (JÁ, PHB) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, GuðjG, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HGJ, JónK, JBjart, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SJóh, SvanJ, SvH, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:56]

Ögmundur Jónasson:


2. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GAK, GHall, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JB, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (JÁ, PHB) greiddu ekki atkv.

25 þm. (ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, GuðjG, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HGJ, JónK, JBjart, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 38 shlj. atkv.