2002-04-05 15:03:15# 127. lþ.#F 113.#2. fundur. Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika., til 15:04:52| A gert 6 8:35
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 127. lþ.

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika, frh. 3. umr.

Frv. VE o.fl., 705. mál (framlenging ábyrgðar). --- Þskj. 1129.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:04]

Frv. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GAK, GHall, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JB, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, RG, SI, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (JÁ, PHB) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, GuðjG, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HGJ, JónK, JBjart, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SJóh, SvanJ, SvH, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:03]

Pétur H. Blöndal: