2002-04-08 16:03:39# 127. lþ.#F 114.#10. fundur. Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla., til 16:04:33| A gert 8 17:1
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 127. lþ.

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla, frh. 3. umr.

Stjfrv., 371. mál (dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.). --- Þskj. 1026, brtt. 1046.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:04]

Brtt. 1046 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (JB, KVM, SvH) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁRJ, BBj, DO, EMS, GÁS, GunnB, ÍGP, JÁ, JóhS, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJóh) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 46:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
JB.

2 þm. (KVM, SvH) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁRJ, BBj, DO, EMS, GÁS, GunnB, ÍGP, JÁ, JóhS, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJóh) fjarstaddir.