2002-04-08 16:05:22# 127. lþ.#F 114.#16. fundur. Fasteignakaup., til 16:06:52| A gert 27 14:13
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 127. lþ.

Fasteignakaup, frh. 2. umr.

Stjfrv., 253. mál. --- Þskj. 291, nál. 1056, brtt. 1057.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:05]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1057,1--12 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (SvH) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ÁRJ, BBj, DO, GÁS, GunnB, HÁs, ÍGP, LMR, LB, ÓÖH, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

5.--70. gr. (verða 5.--62. gr.), svo breyttar, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1057,13 samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.