2002-04-08 16:11:02# 127. lþ.#F 114.#20. fundur. Flokkun og mat á gærum og ull., til 16:11:43| A gert 27 14:13
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 127. lþ.

Flokkun og mat á gærum og ull, frh. 2. umr.

Stjfrv., 293. mál (ullarmat). --- Þskj. 358, nál. 1020.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:11]

1. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÖS.

5 þm. (ÁSJ, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁRJ, BBj, DO, GÁS, GunnB, ÍGP, JÁ, JóhS, KolH, LMR, LB, ÓÖH, SJóh, TIO, ÞSveinb) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb.

5 þm. (ÁSJ, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁRJ, BBj, DO, GÁS, GunnB, HÁs, ÍGP, JóhS, KolH, LMR, LB, ÓÖH, SJóh, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

1 þm. (ÁSJ) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ÁRJ, BBj, DO, GÁS, GunnB, ÍGP, LMR, LB, ÓÖH, SJóh, TIO, ÖJ) fjarstaddir.