2002-04-10 10:44:13# 127. lþ.#F 116.#14. fundur. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins., til 10:45:25| A gert 11 8:9
[prenta uppsett í dálka] 116. fundur, 127. lþ.

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 493. mál (lögreglumenn). --- Þskj. 783, nál. 1011.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:44]

1. gr. samþ. með 53:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, MS, ÓÖH, PP, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

9 þm. (BBj, DO, EKG, GE, GÁS, ÍGP, LMR, MF, StB) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 52:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, MS, ÓÖH, PP, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
PHB.

10 þm. (BBj, DO, EKG, GÁS, ÍGP, JBjart, LMR, MF, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1011 samþ. með 49:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JóhS, JB, JónK, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, MS, ÓÖH, PP, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

13 þm. (BBj, BH, DO, EKG, GAK, GÁS, ÍGP, JÁ, JBjart, LMR, LB, MF, StB) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 53:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, MS, ÓÖH, PP, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

9 þm. (BBj, DO, EKG, GÁS, ÍGP, JÁ, LMR, MF, StB) fjarstaddir.

4. gr. samþ. með 50:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, MS, ÓÖH, PP, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

12 þm. (ÁMM, BBj, DO, EKG, GÁS, GunnB, ÍGP, LMR, LB, MF, StB, ÞKG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, MS, ÓÖH, PP, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
PHB.

9 þm. (BBj, DO, EKG, GÁS, ÍGP, LMR, MF, StB, ÖS) fjarstaddir.