2002-04-10 10:47:04# 127. lþ.#F 116.#17. fundur. Steinullarverksmiðja., til 10:47:29| A gert 11 8:9
[prenta uppsett í dálka] 116. fundur, 127. lþ.

Steinullarverksmiðja, frh. 1. umr.

Stjfrv., 663. mál (sala á eignarhlut ríkisins). --- Þskj. 1073.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:47]

Frv. vísað til 2. umr. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KHG, KLM, KPál, LB, MS, ÓÖH, PP, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (ÁSJ, JB) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BBj, DO, EKG, GÁS, GunnB, ÍGP, KÓ, KolH, LMR, MF, PHB, StB) fjarstaddir.

Frv. vísað til iðnn. án atkvgr.