2002-04-10 10:53:20# 127. lþ.#F 116.#32. fundur. Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta., til 10:53:31| A gert 11 8:9
[prenta uppsett í dálka] 116. fundur, 127. lþ.

Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 489. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1163.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:53]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

8 þm. (BBj, DO, EKG, GÁS, ÍGP, KolH, LMR, StB) fjarstaddir.