2002-04-10 10:53:42# 127. lþ.#F 116.#33. fundur. Flokkun og mat á gærum og ull., til 10:53:53| A gert 11 8:9
[prenta uppsett í dálka] 116. fundur, 127. lþ.

Flokkun og mat á gærum og ull, frh. 3. umr.

Stjfrv., 293. mál (ullarmat). --- Þskj. 358.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:53]

Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BBj, DO, EKG, GÁS, ÍGP, LMR, StB, ÖJ) fjarstaddir.