2002-04-10 10:54:03# 127. lþ.#F 116.#34. fundur. Tollalög., til 10:54:12| A gert 11 8:9
[prenta uppsett í dálka] 116. fundur, 127. lþ.

Tollalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 576. mál (tollar á grænmeti). --- Þskj. 903.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:54]

Frv. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, MS, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

10 þm. (BBj, DO, EKG, GÁS, ÍGP, JóhS, LMR, LB, StB, ÖS) fjarstaddir.