2002-04-10 11:05:21# 127. lþ.#F 117.#3. fundur. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins., til 11:05:33| A gert 3 8:52
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur, 127. lþ.

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 594. mál (viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.). --- Þskj. 936.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:05]

Frv. samþ. með 53:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, MS, MF, ÓÖH, PP, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

9 þm. (ÁRJ, BBj, DO, EKG, GÁS, ÍGP, LMR, LB, StB) fjarstaddir.