2002-04-11 10:01:04# 127. lþ.#F 118.#1. fundur. Þjóðhagsstofnun o.fl., til 10:02:54| A gert 11 13:4
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 127. lþ.

Þjóðhagsstofnun o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 709. mál. --- Þskj. 1153.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:02]

Frv. vísað til 2. umr. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GÖ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KolH, KHG, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SP, SJS, SvanJ, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

19 þm. (BBj, GHH, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, ÍGP, JB, KF, KLM, LMR, LB, MF, SJóh, SF, StB, TIO, VS, ÞSveinb) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:01]

Pétur H. Blöndal:


Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.