2002-04-20 13:47:28# 127. lþ.#F 124.#6. fundur. Almenn hegningarlög og lögreglulög., til 13:51:36| A gert 23 10:41
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 127. lþ.

Almenn hegningarlög og lögreglulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 494. mál (sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.). --- Þskj. 784, nál. 994, brtt. 995.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:47]

1. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 995,1 (ný 2. gr.) samþ. með 31:17 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, SvH, VE, ÞKG.
nei:
AKG, ÁSJ, ÁRJ, BH, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, MF, SJóh, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (GÁS) greiddi ekki atkv.

14 þm. (BBj, DO, EMS, GHH, GE, HÁs, LB, MS, ÓÖH, RG, StB, SvanJ, TIO, VS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:48](í vinnslu)

Ögmundur Jónasson:


3.--4. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 995,2 samþ. með 48 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 995,3 (ný grein, verður 6. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 995,4 samþ. með 43 shlj. atkv.

6. gr. (verður 7. gr.), svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

7. gr. (verður 8. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.