2002-04-22 15:02:59# 127. lþ.#F 125.#14. fundur. Almenn hegningarlög og lögreglulög., til 15:03:11| A gert 23 8:47
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 127. lþ.

Almenn hegningarlög og lögreglulög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 494. mál (sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.). --- Þskj. 1301.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:03]

Frv. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KÓ, KolH, KHG, KPál, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞBack, ÖJ, ÖS.

14 þm. (ÁMöl, BBj, DO, EKG, HÁs, ÍGP, KVM, LMR, LB, ÓÖH, SP, TIO, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.