2002-04-22 15:04:41# 127. lþ.#F 125.#21. fundur. Samkeppnislög., til 15:04:52| A gert 23 8:47
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 127. lþ.

Samkeppnislög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 596. mál (EES-reglur, ríkisaðstoð). --- Þskj. 1306.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:04]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KÓ, KolH, KHG, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

15 þm. (ÁMöl, BBj, DO, EKG, HÁs, ÍGP, JÁ, KVM, LMR, LB, ÓÖH, RG, SP, TIO, ÞKG) fjarstaddir.