2002-04-23 13:45:35# 127. lþ.#F 126.#2. fundur. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands., til 13:49:41| A gert 24 13:11
[prenta uppsett í dálka] 126. fundur, 127. lþ.

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 670. mál (norsk-íslenski síldarstofninn). --- Þskj. 1086, nál. 1253, 1292 og 1295.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:49]

[13:45]

Svanfríður Jónasdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[13:47]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[13:47]

Árni Steinar Jóhannsson (um atkvæðagreiðslu):


[13:48]

Einar K. Guðfinnsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 30:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞKG, ÖS.
nei:
GE, GAK, SvH.

17 þm. (AKG, ÁSJ, ÁRJ, EMS, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, ÁMöl, BH, DO, GHall, HÁs, ÍGP, JóhS, KVM, LMR, MF, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 29:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.
nei:
GE, GAK.

18 þm. (AKG, ÁSJ, ÁRJ, EMS, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KolH, LB, RG, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁMöl, BH, DO, GHall, HÁs, ÍGP, JóhS, KVM, LMR, MF, ÓÖH, SJóh, SP) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, BBj, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.

11 þm. (AKG, ÁRJ, GE, GAK, GÖ, JB, KolH, LB, SJóh, SvH, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁMöl, BH, DO, GHall, HÁs, ÍGP, JóhS, KVM, LMR, MF, ÓÖH, SP, ÖJ) fjarstaddir.