2002-04-26 13:37:05# 127. lþ.#F 130.#8. fundur. Lokafjárlög 1998., til 13:38:12| A gert 31 9:26
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur, 127. lþ.

Lokafjárlög 1998, frh. 2. umr.

Stjfrv., 666. mál. --- Þskj. 1082, nál. 1281.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:37]

Sundurliðun 1 og 2 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMM, DrH, EOK, GuðjG, GAK, GHall, HBl, HGJ, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÖS.

16 þm. (AKG, ÁSJ, ÁRJ, BH, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, BBj, DO, EKG, EMS, GHH, GE, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, KolH, LMR, LB, ÓÖH, SF, ÞSveinb) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMM, DrH, EOK, GuðjG, GAK, GHall, HBl, HGJ, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

17 þm. (AKG, ÁSJ, ÁRJ, BH, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMöl, BBj, DO, EKG, EMS, GHH, GE, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, KF, KolH, LMR, LB, ÓÖH, SF, ÞSveinb) fjarstaddir.

2.--4. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, DrH, EOK, GuðjG, GHall, HBl, HGJ, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

16 þm. (AKG, ÁSJ, ÁRJ, BH, GÖ, JÁ, JB, KVM, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, EKG, EMS, GHH, GE, GAK, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, JóhS, KolH, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, ÞSveinb) fjarstaddur.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, BH, DrH, EOK, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack.

2 þm. (ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (AKG, ÁMöl, BBj, DO, EKG, EMS, GHH, GE, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, JóhS, KolH, LMR, LB, ÓÖH, SF, ÞSveinb) fjarstaddir.