2002-04-29 14:35:01# 127. lþ.#F 132.#2. fundur. Barnaverndarlög., til 14:40:47| A gert 30 8:21
[prenta uppsett í dálka] 132. fundur, 127. lþ.

Barnaverndarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 318. mál (heildarlög). --- Þskj. 403, nál. 1197, brtt. 1247.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:37]

[14:35]

Guðrún Ögmundsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1247,1.a samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, BH, DrH, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁSJ, ÁMöl, BBj, DO, EKG, EMS, GÁS, JóhS, LMR, ÓÖH, SvH) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:36]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 1247,1.b samþ. með 54 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1247,2--45 samþ. með 54 shlj. atkv.

2.--91. gr., svo breyttar, samþ. með 55 shlj. atkv.

92.--93. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1247,46 (tvær nýjar greinar, verða 94.--95. gr.) samþ. með 55 shlj. atkv.

94.--99. gr. (verða 96.--101. gr.) samþ. með 55 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.