2002-04-29 14:55:35# 127. lþ.#F 132.#8. fundur. Lokafjárlög 1998., til 14:55:57| A gert 30 8:21
[prenta uppsett í dálka] 132. fundur, 127. lþ.

Lokafjárlög 1998, frh. 3. umr.

Stjfrv., 666. mál. --- Þskj. 1082.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:55]

Frv. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

20 þm. (AKG, ÁRJ, BH, GE, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁSJ, BBj, EKG, EMS, GÁS, LMR, ÓÖH) fjarstaddir.