2002-04-30 10:17:26# 127. lþ.#F 133.#1. fundur. Steinullarverksmiðja., til 10:29:00| A gert 2 9:2
[prenta uppsett í dálka] 133. fundur, 127. lþ.

Steinullarverksmiðja, frh. 2. umr.

Stjfrv., 663. mál (sala á eignarhlut ríkisins). --- Þskj. 1073, nál. 1257 og 1261.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:20]

Till. til rökst. dagskrár í nál. 1261 felld með 46:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ.
nei:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

9 þm. (BBj, EKG, GE, GuðjG, GÁS, HjÁ, LMR, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:17]

Árni Steinar Jóhannsson:


[10:18]

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir):


[10:19]

Jón Bjarnason:


1. gr., inngmgr. og fyrri efnismgr., samþ. með 46:8 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (BBj, EKG, GE, GuðjG, GÁS, HjÁ, LMR, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

1. gr., síðari efnismgr., samþ. með 46:7 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, PHB, SJS, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BBj, EKG, GE, GÁS, HjÁ, LMR, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

6 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:21]

Jón Bjarnason:


[10:22]

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir):


[10:23]

Vilhjálmur Egilsson:


[10:24]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde):


[10:25]

Árni Steinar Jóhannsson:


[10:26]

Steingrímur J. Sigfússon:


2. gr. samþ. með 46:6 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JóhS, JónK, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BBj, EKG, GE, GÁS, HjÁ, JBjart, LMR, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JóhS, JónK, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÖJ.

9 þm. (BBj, EKG, GE, GÁS, HjÁ, JBjart, LMR, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:28]

Jón Bjarnason: