2002-04-30 11:19:00# 127. lþ.#F 133.#10. fundur. Barnaverndarlög., til 11:19:12| A gert 7 10:54
[prenta uppsett í dálka] 133. fundur, 127. lþ.

Barnaverndarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 318. mál (heildarlög). --- Þskj. 1412.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:19]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

8 þm. (BBj, EKG, GÁS, HjÁ, JÁ, LMR, ÓÖH, SP) fjarstaddir.