2002-04-30 16:02:25# 127. lþ.#F 134.#1. fundur. Steinullarverksmiðja., til 16:06:40| A gert 7 14:50
[prenta uppsett í dálka] 134. fundur, 127. lþ.

Steinullarverksmiðja, frh. 3. umr.

Stjfrv., 663. mál (sala á eignarhlut ríkisins). --- Þskj. 1073.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:06]

Frv. samþ. með 43:7 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GHall, GÁS, GÖ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
ÁSJ, GAK, JB, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (ÁRJ, BBj, DO, GuðjG, GÁ, GunnB, KolH, LMR, LB, MF, ÓÖH, SJóh, SP) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:02]

Árni Steinar Jóhannsson:


[16:03]

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir):


[16:04]

Svanfríður Jónasdóttir:


[16:05]

Jón Bjarnason: