2002-04-30 16:16:29# 127. lþ.#F 134.#28. fundur. Búfjárhald o.fl., til 16:18:44| A gert 2 8:29
[prenta uppsett í dálka] 134. fundur, 127. lþ.

Búfjárhald o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 338. mál (heildarlög). --- Þskj. 437, nál. 1383, brtt. 1384.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:16]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1384,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

3.--6. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1384,2--3 samþ. með 50 shlj. atkv.

7.--8. gr., svo breyttar, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1384,4 samþ. með 49 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÖ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

2 þm. (JB, ÞBack) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BBj, DO, GÁ, GunnB, JÁ, KolH, LMR, MF, ÓÖH, SJóh, SP, StB, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1384,5--10 samþ. með 50 shlj. atkv.

10.--19. gr., svo breyttar, samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.