Útbýting 127. þingi, 122. fundi 2002-04-18 17:32:09, gert 15 11:6

Alþjóðleg viðskiptafélög, 668. mál, nál. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 1256.

Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl., 564. mál, nál. meiri hluta heilbr.- og trn., þskj. 1250.

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, 670. mál, nál. meiri hluta sjútvn., þskj. 1253.

Niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar, 640. mál, nál. meiri hluta iðnn., þskj. 1245; brtt. meiri hluta iðnn., þskj. 1246.

Tollalög, 583. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 1254.

Tækniháskóli Íslands, 649. mál, nál. menntmn., þskj. 1248; brtt. menntmn., þskj. 1249.

Vörur unnar úr eðalmálmum, 620. mál, nál. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 1255.