Útbýting 127. þingi, 122. fundi 2002-04-18 22:59:56, gert 15 11:6

Kostnaðarþátttaka sjúklinga við endurhæfingu, 664. mál, svar heilbrrh., þskj. 1251.

Steinullarverksmiðja, 663. mál, nál. minni hluta iðnn., þskj. 1261.