2002-05-02 18:03:12# 127. lþ.#F 135.#3. fundur. Eldi og heilbrigði sláturdýra., til 18:03:29| A gert 3 8:17
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 127. lþ.

Eldi og heilbrigði sláturdýra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 505. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 1447.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:03]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁSJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

15 þm. (AKG, ÁMM, ÁRJ, BBj, EMS, GunnB, HjÁ, JóhS, KolH, LMR, ÓÖH, RG, SP, SJS, TIO) fjarstaddir.