2002-05-02 18:04:48# 127. lþ.#F 135.#7. fundur. Útlendingar., til 18:05:47| A gert 3 8:17
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 127. lþ.

Útlendingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 433. mál (heildarlög). --- Þskj. 1431.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:05]

Frv. samþ. með 31:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KVM, LB, MF, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (AKG, ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, JóhS, KolH, LMR, ÓÖH, RG, SP, SJS, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:05]

Guðrún Ögmundsdóttir: