2002-05-02 18:08:36# 127. lþ.#F 135.#10. fundur. Flugmálaáætlun árið 2002., til 18:09:30| A gert 3 8:17
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 127. lþ.

Flugmálaáætlun árið 2002, frh. síðari umr.

Stjtill., 681. mál. --- Þskj. 1097, nál. 1209, brtt. 1210.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:09]

Brtt. 1210 (ný tillgr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, VS, VE, ÞKG.

17 þm. (ÁSJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KVM, LB, MF, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (AKG, ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, JóhS, KolH, LMR, ÓÖH, RG, SP, SJS, TIO, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, VS, VE, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KVM, LB, MF, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (AKG, ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, JóhS, KolH, LMR, ÓÖH, RG, SP, SJS, TIO, ÖJ) fjarstaddir.