2002-05-02 18:09:32# 127. lþ.#F 135.#11. fundur. Vegáætlun fyrir árin 2000--2004., til 18:12:26| A gert 3 8:17
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 127. lþ.

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004, frh. síðari umr.

Stjtill., 680. mál. --- Þskj. 1096, nál. 1278 og 1428, brtt. 1279.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:10]

Brtt. 1279 (ný tillgr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, VS, VE, ÞKG.

17 þm. (ÁSJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JB, KVM, LB, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (AKG, ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, JÁ, JóhS, KolH, LMR, ÓÖH, RG, SP, SJS, SvH, TIO) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

19 þm. (ÁSJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KVM, LB, MF, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (AKG, ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, JóhS, KolH, LMR, ÓÖH, RG, SP, SJS) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:10]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[18:11]

Jón Bjarnason:


[18:11]

Guðmundur Hallvarðsson: