2002-05-02 18:12:41# 127. lþ.#F 135.#41. fundur. Lýðheilsustöð., til 18:12:55| A gert 3 8:17
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 127. lþ.

Lýðheilsustöð, frh. 1. umr.

Stjfrv., 707. mál. --- Þskj. 1144.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:12]

Frv. vísað til 2. umr. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁSJ, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

16 þm. (AKG, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, GÖ, HjÁ, JóhS, KolH, LMR, ÓÖH, RG, SP, SJS, VE, ÖJ) fjarstaddir.

Frv. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.