2002-05-03 14:31:33# 127. lþ.#F 137.#4. fundur. Umhverfisstofnun., til 14:37:30| A gert 6 9:29
[prenta uppsett í dálka] 137. fundur, 127. lþ.

Umhverfisstofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 711. mál. --- Þskj. 1170, nál. 1326, 1355 og 1366, brtt. 1327.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:32]

Till. til rökst. dagskrár í nál. 1355 felld með 31:7 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GÁS, JÁ, JB, MF, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, VS, VE, ÞKG.

15 þm. (BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JóhS, KVM, KLM, LB, RG, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1327,1 samþ. með 31:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, EMS, GE, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KLM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, TIO) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:32]

Þuríður Backman:


[14:33]

Umhverfisráðherra (Siv Friðleifsdóttir):


[14:34]

Þórunn Sveinbjarnardóttir:


[14:34]

Árni Steinar Jóhannsson:


1. gr., svo breytt, samþ. með 30:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, EMS, GE, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KLM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1327,2 samþ. með 30:17 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, EMS, GE, GÁS, GÖ, JóhS, JB, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, JÁ, KVM, KolH, KLM, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 30:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, EMS, GE, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KLM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 30:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, EMS, GE, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KLM, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KolH, LMR, LB, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1327,3 samþ. með 28:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SF, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, EMS, GE, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KLM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, GHH, HjÁ, KolH, LMR, ÓÖH, SAÞ, SP, SJS, StB, TIO) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 29:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, EMS, GE, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KLM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, HjÁ, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1327,4 samþ. með 30:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, EMS, GE, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KLM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO) fjarstaddir.

Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 30:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, EMS, GE, GÁS, GÖ, JB, KVM, KLM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, JÁ, JóhS, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁSJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
JB, LB, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (GAK) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO) fjarstaddir.