2002-05-03 14:44:39# 127. lþ.#F 137.#6. fundur. Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl., til 14:48:47| A gert 6 9:29
[prenta uppsett í dálka] 137. fundur, 127. lþ.

Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 564. mál. --- Þskj. 884, nál. 1250 og 1359, brtt. 1360.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:46]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GAK, JB, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:45]

Þuríður Backman:


2.--8. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GAK, JB, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1250,1 (9. gr. falli brott) samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁSJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, GÖ, HjÁ, JóhS, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

10.--27. gr. (verða 9.--26. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GAK, JB, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1250,2 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GAK, JB, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, JóhS, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

28. gr. (verður 27. gr.), svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GAK, JB, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, JóhS, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

29.--37. gr. (verða 28.--36. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GAK, JB, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, JóhS, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1360 felld með 29:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, JÁ, JB, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, VS, VE, ÞKG.

15 þm. (BH, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, KVM, KLM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, JóhS, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

38. gr. (verður 37. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GAK, JB, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, JóhS, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁSJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (GAK) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.