2002-05-03 15:43:16# 127. lþ.#F 138.#4. fundur. Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur., til 15:43:33| A gert 6 11:17
[prenta uppsett í dálka] 138. fundur, 127. lþ.

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 520. mál (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur). --- Þskj. 1472.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:43]

Frv. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, MS, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

10 þm. (ÁSJ, GE, GAK, GÁS, JóhS, JB, MF, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KolH, LMR, LB, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO) fjarstaddir.