Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.

Fimmtudaginn 02. maí 2002, kl. 23:25:57 (8734)

2002-05-02 23:25:57# 127. lþ. 135.17 fundur 564. mál: #A brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.# frv. 93/2002, Frsm. meiri hluta JBjart (flutningsræða)
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 127. lþ.

[23:25]

Frsm. meiri hluta heilbr.- og trn. (Jónína Bjartmarz):

Herra forseti. Ég mæli fyrir áliti meiri hluta hv. heilbr.- og trn. um frv. til laga um brottfall lagaákvæða um héraðslækna. Þetta er 564. mál og nál. á þskj. 1250. Í álitinu eru tilgreindir þeir sem skiluðu umsögnum um málið og eins góðir gestir sem nefndin fékk á sinn fund.

Með frv. er lagt til að embætti héraðslækna verði felld niður. Samkvæmt upplýsingum nefndarinnar hefur starf margra héraðslækna dregist mjög saman á liðnum árum og í mörgum tilvikum hefur starfsemi þeirra aldrei náð þeirri fótfestu sem lagt var upp með. Störf héraðslækna falla vel saman við starf heilsugæslunnar í landinu og gerir frv. ráð fyrir að yfirlæknar heilsugæslustöðva í landinu taki við þeim, að mestu.

Meiri hlutinn telur að þær breytingar sem lagðar eru til í frv. leiði til hagræðingar og einföldunar á stjórnsviði heilbrigðisþjónustunnar í landinu.

Meiri hlutinn telur engu að síður nauðsynlegt, í kjölfar laganna, að starfsemi og skipulag heilsugæslunnar verði metið að nýju með hliðsjón af þeim auknu störfum sem frv. leggur henni á herðar. Reynslan leiðir þetta í ljós en augljóst er að aukin verkefni innan heilsugæslunnar kalla á aukin fjárframlög til hennar.

Meiri hlutinn leggur til að 9. gr. frv. falli brott. Ákvæðið snertir ráðningarmál yfirmanna á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi og er þáttur af stærra máli sem unnið er að og snertir stjórnunarskipulag spítalans og samband hans við háskólann. Meiri hlutinn telur ekki tímabært að lögfesta ákvæði þessa efnis fyrr en tekið hefur verið heildstætt á málum varðandi stjórnskipulag spítalans.

Þá er gerð smávægileg orðalagsbreyting á 28. gr. frv. en leggur svo til að frv. verði samþykkt. Undir álit þetta rita auk frsm. hv. þm. Ásta Möller, Einar Oddur Kristjánsson, Ólafur Örn Haraldsson og með fyrirvara Ásta R. Jóhannesdóttir og Margrét Frímannsdóttir.