2001-10-18 10:51:04# 127. lþ.#F 15.#1. fundur. Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika., til 10:51:24| A gert 19 8:38
[prenta uppsett í dálka] 15. fundur, 127. lþ.

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika, frh. 3. umr.

Stjfrv., 53. mál (staðfesting bráðabirgðalaga). --- Þskj. 53 (með áorðn. breyt. á þskj. 180).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:51]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GAK, GHall, GÁS, GunnB, HjÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, MS, MF, ÓV, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SkjS, SP, SvH, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖHJ, ÖS.

18 þm. (ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, BBj, DO, GÖ, HBl, ÍGP, JÁ, JóhS, KLM, KPál, LMR, ÓÖH, SJS, StB, TIO, VE) fjarstaddir.