Útbýting 127. þingi, 9. fundi 2001-10-11 10:30:55, gert 16 14:16

Átak til að lengja ferðaþjónustutímann, 139. mál, þáltill. KVM o.fl., þskj. 139.

Jafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráð, 142. mál, fsp. MF, þskj. 142.

Rannsóknir á ferjuaðstöðu við Bakkafjöru, 143. mál, fsp. ÁHösk, þskj. 143.

Umferðarlög, 140. mál, frv. HjÁ og VE, þskj. 140.

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis, 120. mál, þáltill. GHall o.fl., þskj. 120.