Útbýting 127. þingi, 9. fundi 2001-10-11 14:03:41, gert 16 14:16

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna, 146. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 146.

Fjarskipti, 145. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 145.

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda, 150. mál, stjfrv. (viðskrh.), þskj. 150.

Milliliðalaust lýðræði, 144. mál, þáltill. BjörgvS o.fl., þskj. 144.