Útbýting 127. þingi, 15. fundi 2001-10-18 15:48:03, gert 19 8:38

Bifreiðatryggingar, 188. mál, fsp. JóhS, þskj. 199.

Fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, 21. mál, frv. JóhS o.fl., þskj. 21.

Gjaldþrotaskipti, 177. mál, frv. JóhS o.fl., þskj. 178.

Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um aðbúnað skipverja, 184. mál, þáltill. GHall o.fl., þskj. 191.

Starfssvæði og verkefni hjá Suðurlandsskógum, 187. mál, fsp. KPál, þskj. 198.

Umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi, 186. mál, þáltill. JóhS o.fl., þskj. 193.