Útbýting 127. þingi, 15. fundi 2001-10-18 17:28:54, gert 19 8:38

Einkarekstur í heilbrigðiskerfinu, 189. mál, fsp. RG, þskj. 200.

Myntbandalag Evrópu og upptaka evru, 195. mál, fsp. RG, þskj. 206.

Sjóðandi lághitasvæði, 192. mál, þáltill. ÖHJ o.fl., þskj. 203.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 194. mál, frv. HjÁ o.fl., þskj. 205.

Stjórn fiskveiða, 193. mál, stjfrv. (sjútvrh.), þskj. 204.

Stuðningur við frjálsa leikhópa, 190. mál, fsp. BjörgvS, þskj. 201.