2001-11-20 14:30:15# 127. lþ.#F 32.#1. fundur. Málefni aldraðra., til 14:31:01| A gert 20 18:16
[prenta uppsett í dálka] 32. fundur, 127. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 162. mál (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra). --- Þskj. 163.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:30]

Frv. samþ. með 32:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRJ, BH, DrH, EKG, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GPál, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KLM, LMR, LB, MS, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvH, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
DSn.

30 þm. (ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, EOK, EMS, GHH, GE, GAK, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, KVM, KÓ, KHG, KPál, MF, ÓÖH, PP, SF, SP, SvanJ, TIO, VS, VE, ÖS) fjarstaddir.